Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.

Sut i Archebu

Dros y Ffôn
Gall archebion i ddigwyddiadau Pontio gael eu gwneud dros y ffôn lle y dynodir ar: 01248 382828.  Gweithredir ein llinell docynnau'n gwbl ddwyieithog o ddydd Llun i ddydd Sadwrn: 10.00am-8.30pm, dydd Sul: 12pm-5.30pm.

Wyneb yn Wyneb
Gellir prynu tocynnau ar gyfer digwyddiadau o'r Swyddfa Docynnau yn Pontio. Oriau agor: dydd Llun i ddydd Sadwrn: 10.00am-8.30pm, dydd Sul: 12pm-5.30pm.

Ar-lein
Mae modd archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau Pontio drwy: tocynnau.pontio.co.uk

Tâl Post
Ni fydd ffi yn cael ei godi wrth archebu tocynnau, ond bydd tâl post o £1 yn cael ei ychwanegu pe baech angen i ni yrru'ch tocynnau drwy'r post.  Er mwyn sicrhau bod tocynnau sydd angen eu postio yn cyrraedd mewn pryd, bydd rhaid eu harchebu o leiaf 10 diwrnod ymlaen llaw.  Wedi hyn, bydd pob tocyn sydd wedi'i archebu o flaen llaw ar gael i'w casglu wrth y drws.

Cwsme riaid gydag anghenion arbennig
Mae Pontio wedi ymrwymo i roi profiad mor gynhwysol â phosibl i gwsmeriaid gydag anghenion arbennig ac rydym yn aelod o gynllun Hynt.  Os oes gennych gerdyn Hynt, dewch ag o i'r Swyddfa Docynnau ac fe wnawn gofnodi eich gofynion yn ein system.

Dyma rai o’r cyfleusterau rydym yn eu darparu:

  • Ceir mynediad ar lefel wastad a lifftiau i bob rhan o'r adeilad.  Mae toiledau hygyrch ar gael ar lefelau 0, 1, 3, 4 a 5.  Mae cadair olwyn ar gael yn y dderbynfa os bydd arnoch angen benthyca un i ddod i mewn i'r adeilad. 
  • Gerllaw'r adeilad, ar Allt Glanrafon, mae maes parcio i'r anabl gydag 8 lle parcio.  I rai gydag anawsterau symud mwy difrifol ceir 3 lle parcio ar y sgwâr wrth ochr yr adeilad.  I ddefnyddio un o'r mannau hyn cysylltwch ymlaen llaw â'r Rheolwr ar Ddyletswydd ar (01248) 383838.
  • I gwsmeriaid gyda nam ar eu clyw mae dolenni anwytho wrth gownter y Swyddfa Docynnau ac yn y Sinema.  Ceir system is-goch yn Theatr Bryn Terfel a'r Theatr Stiwdio - gofynnwch yn y Swyddfa Docynnau am benset a fydd yn cysylltu â'ch teclyn clywed gyda'r swits yn y safle T.
  • Ceir cyfleusterau disgrifiad clywedol yn y Sinema a nodir dangosiadau a ddisgrifir yn glywedol yn y rhaglen.  Gofynnwch am benset yn y Swyddfa Docynnau os ydych eisiau defnyddio'r gwasanaeth hwn.  Ceir hefyd rai dangosiadau gydag is-deitlau, a nodir y rhain hefyd yn y rhaglen.
  • O bryd i'w gilydd rydym yn cael perfformiadau ymlaciol eu natur sy'n addas i bobl gyda dementia a thynnir sylw atynt yn y rhaglen.
  • Os oes gofalwr yn dod gyda chi oherwydd eich gofynion, yna caiff eich gofalwr ddod i mewn am ddim.
  • Os ydych yn defnyddio cadair olwyn ac eisiau archebu seddau cadair olwyn ar-lein, cysylltwch â'r Swyddfa Docynnau.  Unwaith y nodir eich gofynion yn ein system archebu tocynnau byddwch yn gallu archebu sedd cadair olwyn (a sedd am ddim i ofalwr os yw'n berthnasol) ar-lein.  Dim ond yn y sinema y mae'r cyfleusterau archebu ar-lein hyn ar gael ar hyn o bryd ond byddwn yn eu darparu yn ein mannau perfformio eraill yn fuan.
Archebion ar gyfer Grwpiau
Rydym yn darparu ar gyfer grwpiau, ac ar brydiau fe allwn gynnig gostyngiadau gwych.  Cysylltwch â'n Swyddfa Docynnau am fwy o wybodaeth: 01248 382828.

Rydym yn argymell eich bod yn cyrraedd oddeutu 30 munud cyn digwyddiadau.

Mae pob archeb yn ddarostyngedig i'r telerau ac amodau safonol.