Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.

Croeso i Pontio


Oriau agor :O ganlyniad i’r Pandemic Coronafeirws mae adeilad Pontio bellach wedi cau, ac rydym yn gweithredu gwasanaeth ffôn cyfyngedig o bell. Mae’n debygol y byddwn yn hirach na’r arfer yn ymateb i’ch ymholiadau a gofynnwn yn garedig ichi fod yn amyneddgar dros y cyfnod hwn. Byddwn yn monitro’n ebost 9am-5pm o Ddydd Llun i Ddydd Gwener felly cysylltwch info@pontio.co.uk pan fo hynny’n bosib. Neu gallwch gysylltu â ni dros y cyfryngau cymdeithasol
Llinellau ffôn ar agor:  
Ar Gau Dros Dro
Cegin:   Llun i Gwener - 9am-5pm
Ciosg Copa: Ar Gau Dros Dro
Ffynnon
Ar Gau Dros Dro

Cyfeiriad: Pontio, Prifysgol Bangor, Ffordd Deiniol, Bangor LL57 2TQ

Wedi ei rannu dros chwe llawr, Pontio yw canolfan celfyddydau ac arloesi newydd Prifysgol Bangor.  Mae’r adeilad, wedi ei gynllunio gan y penseiri Grimshaw, yn gartref i theatr hyblyg maint canolig wedi ei enwi ar ôl Bryn Terfel, stiwdio theatr sy’n dal hyd at 120 o bobl, sinema ddigidol sy’n dal 200, canolfan arloesi o’r radd flaenaf ac ystod eang o gyfleusterau ar gyfer myfyrwyr gan gynnwys cartref newydd i Undeb y Myfyrwyr a nifer o ofodau dysgu ac addysgu. Mae hefyd yn cynnig bwyd a diod ym Mar Ffynnon ar Lefel 0, caffi Cegin a ciosg Copa.
 
Mae Pontio yn cynnig pob math o adloniant saith diwrnod yr wythnos, o’r ffilmiau diweddaraf i gerddoriaeth a drama, gigs, syrcas gyfoes a theatr awyrol, sioeau cabaret a llawer mwy.
 

Lefel 0 (gweld map)

Level 0 - Foyer

Ar Lefel 0 mae'r prif gyntedd. Yma ceir y Dderbynfa, y Swyddfa Docynnau a Bar y Theatr yn ogystal â'r drysau sy’n arwain at Seddi Llawr Theatr Bryn Terfel a'r Sinema 200 o seddi.  Gellir trawsnewid awditoriwm hyblyg Theatr Bryn Terfel o theatr draddodiadol 450 sedd gyda bwa prosceniwm, i theatr gron gyda lle i 500 o bobl sefyll mewn gig.  Hon fydd y theatr gyntaf o'i bath yng ngogledd orllewin Cymru.

Hefyd ar y lefel hon ceir yr ystafell gotiau, yr ardal gwefru sgwteri symudedd a man cadw coetsis babanod.

Os codwch eich llygaid byddwch yn gallu gweld yr holl ffordd drwy'r adeilad i Brif Adeilad y Brifysgol yn uchel ar y bryn.  Mae ymdeimlad anhygoel o uchder yn y gofod agored helaeth hwn.

 

Lefel 1 (gweld map)

Gallwch fynd yn y lifft neu ddringo'r grisiau i Lefel 1. Yma ceir y prif ddrysau i'r Sinema ac i Falconi 1 Theatr Bryn Terfel. 

Mae toiledau a chyfleusterau newid babis wedi eu lleoli yma hefyd ar Lefel 1.Lefel 2 (gweld map)Ewch i fyny i Lefel 2 a byddwch yn cyrraedd man agored braf arall.

Yma ar lefel 2 mae Cegin, mynediad at Falconi 2 Theatr Bryn Terfel, y Stiwdio, y Bocs Gwyn a Darlithfa 2.

Mae'r Theatr Stiwdio yn cynnwys 120 o seddau ar gyfer digwyddiadau mwy agos-atoch, ac mae hefyd yn lleoliad delfrydol ar gyfer gweithgareddau cymunedol a chymdeithasau myfyrwyr.

Mae drysau gwydr yn arwain at y man perfformio awyr agored.


Lefel 3 (gweld map)

Dyma lle dewch o hyd i'r Hwb - man Arloesi Pontio. Bwriad Man Arloesi Pontio yw rhoi i unigolion a busnesau yr arfau a'r sgiliau a fydd eu hangen arnynt i lwyddo yn yr economi fodern.  Mae'r pwyslais ar weithio ar draws disgyblaethau a phrototeipio cyflym, ac mae Co-Lab, Media Lab, Hackspace a Fablab yn gartref i dechnolegau blaengar.  Bydd yn hwb i raglenni dysgu traws-ddisgyblaethol y brifysgol ac yn annog cydweithio rhwng myfyrwyr, staff a busnesau lleol. Ewch i dudalen Digwyddiadau Arloesi i gael manylion am beth sy'n mynd ymlaen yma a darllenwch fwy am athroniaeth Arloesi Pontio.

Lefel 4 (gweld map)

Lefel 4 yw cartref newydd Undeb Myfyrwyr Bangor. Mae yma swyddfeydd a chyfleusterau ar gyfer cyfarfodydd - mae'n golygu bod myfyrwyr yn rhan ganolog o Pontio. 

 

Lefel 5 (gweld map)

Ar lefel uchaf Pontio ceir darlithfa fawr gyda lle i hyd at 450 ynghyd â dau fan dysgu cymdeithasol helaeth.  Rhwng y ddau fan dysgu cymdeithasol mae stondin sy'n gweini diodydd a byrbrydau poeth ac oer.

Cofiwch fynd i'r balconi lle mae golygfeydd godidog ar draws y ddinas. O Lefel 5, gallwch gerdded allan yn syth i Allt Penrallt, dim ond tafliad carreg o Brif Adeilad y Brifysgol.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau darganfod Pontio.