Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.

Gwybodaeth Hygyrchedd


Mae Pontio’n adeilad hygyrch ac mae gennym nifer o gyfleusterau i wneud eich ymweliad yn haws.

Os oes gennych anghenion ychwanegol, neu gyda cwestiynau am eich ymweliad mae croeso i chi gysylltu â ni. Rydym yn ateb unrhyw ymholiadau ac yn croesawu unrhyw adborth ynghylch ein darpariaeth hygyrchedd.

Cerdyn Hynt
Os ydych angen cymorth neu cefnogaeth i fynychu perfformiad mewn theatr neu ganolfan gelfyddydau, gallwch fod yn gymwys i ymuno â Hynt. I yamelodi gyda Hynt ac i dderbyn cerdyn Hynt, bydd rhaid i chi wneud cais drwy lenwi ffurflen gais.

Gallwch wneud cais ar y we drwy gwefan Hynt, yma https://www.hynt.co.uk/cy/ymunwch/dod-yn-aelod-o-hynt/ neu gallwch gasglu ffurflen o’n Swyddfa Docynnau. Gall aelod o staff eich cynorthwyo gyda’r ffurflennu ond gofynnwn yn garedig i chi drefnu amser penodol, fel y gallwn sicrhau bod aelod o staff ar gael. Gallwch drefnu hyn drwy ffonio 01248 382828 neu ebostio info@pontio.co.uk

Parcio hygyrch
Mae gennym 11 o leoedd parcio i ddeiliaid bathodyn glas; mae’r safleoed parcio yma am ddim. Mae’r maes parcio wedi’i leoli ar Ffordd Glanrafon, trowch i fyny’r lôn sydd wrth ymyl Pontio ac mae’r maes parcio ar y chwith.

Lifft
Mae lifft ar bob lefel o’r adeilad. Gallent gario rhwng 8 a 21 o bobl ac yn ddigon mawr i gario cadair olwyn neu goets babi. Mae botymau hwylus ar yr holl lifftiau.

Grisiau
Mae 6 lefel i’r adeilad gyda 149 o risiau i gyd:
Lefel 0 - 1 = Prif risiau x 20 gris, grisiau Ffynnon = 19 gris
Lefel 2 – 3 = 30 gris
Lefel 3 – 4 = 24 gris
Lefel 4 – 5 = 35 gris
Lefel 5 – 6 = 18 gris
Cyfanswm = Prif Risiau x 149 gris / Grisiau Ffynnon x 148 gris

Mae canllawiau ar yr holl risiau yn yr adeilad.

Rampiau
Y tu mewn i’r adeilad ceir nifer o rampiau parhaol i hwyluso mynediad i bobl gyda chadeiriau olwyn a choestys babanod. Hefyd, ceir ramp y tu allan o’r man gollwng teithwyr i’r brif fynedfa.

Ieithoedd
Mae staff a stiwardiaid Pontio’n siarad nifer o ieithoedd. Bydd holl staff a stiwardiaid sy’n siarad Cymraeg yn gwisgo bathodyn yn dynodi hynny.

Cyfleusterau a Gwasanaethau


Toiledau
Mae toiledau hygyrch ar gael ar lefelau 0, 1, 3 a 5 yr adeilad ac mae arwyddion yn dangos lle maent.

Cyfleusterau newid babanod
Mae cyfleusterau newid babanod ar gael yn y toiledau ar lefel 0 (merched), 1, (merched a dynion) a 5 (dynion).

Ystafell Gotiau
Mae ein hystafell gotiau yn y Swyddfa Docynnau. Gallwch adael eich côt cyn perfformiad, ni chodir tâl am hyn ond creosewir rhoddion at elusen benodedig y Brifysgol, Tŷ Ysgol / Hope House.

Cadeiriau Olwyn
Mae mannau penodol i gadeiriau olwyn ar gael yn Theatr Bryn Terfel, y Stiwdio, y Sinema a’r ystafelloedd darlithio. Gofynnwch am gael defnyddio’rmannau hyn wrth archebu tocyn dros y ffôn.

Cyfleusterau Cynorthwyo Clywed
Is-deitlau a Disgrifiad Sain
Rydym yn falch o gynnig nifer o ddangosiadau ffilm gydag isdeitlau yn Saesneg bob mis i gwsmeriaid sy’n drwm eu clyw. Cadwch olwg am ‘isdeitlau’ yn y rhestrau sinema.

Mae disgrifiad sain isgoch ar gael ar bob teitl a nodir ag ‘AD’ yn y prif grynodeb yn y rhaglen sinema. Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau am wybodaeth bellach ar 01248 38 28 28.

Pobl ddall neu sydd â nam ar y golwg
Os hoffech gopi o destun ein rhaglenni tymhorol mewn print bras, neu fersiwn glywedol, cysylltwch â ni.

Cŵn Cymorth
Mae coreso i gŵn cymorth yn Pontio a chedwir lle gwag wrth ochr eich sedd ar gyfer y ci. Goynnwch am gael defnyddio’r mannau hyn wrth archebu tocyn.

Perfformiadau hamddenol / dangosiadau sinema hamddenol
Mae’r perfformiadau a’r dangosiadau hyn yn agored i bawb ond yn croesawu pobl fydd yn elwa o berfformiad neu dangosiad mwy hamddenol ei naws, gan gynnwys pobl gyda chyflyrau Sbectrwm Awtistig, anableddau dysgu, ofn y tywyllwch, synnau uchel neu mannau cyfyng. Mae agwedd hamddenol i swn a symudiad, gall y gynulleidfa fynd a dod fel y mynnwch, ac mae ychydig o newidiadau i’r sain a’r goleuo, bydd y golau ymlaen yn isel a bydd y sain wedi’i droi yn îs.

Bwydo o’r fron
Croesawir bwydo o’r fron yn Pontio ac mae gennym nifer o fannau o amgylch yr adeilad sy’n addas.

Gwybodaeth gwacáu mewn argyfwng
Dilynwch y cyfarwyddiadau gan ein staff, bydd yn arwain pawb o’r adeilad mewn argyfwng.