Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.
BLAS yw prosiect cyfranogol ieuenctid Pontio sy’n cynnig profiadau celfyddydol i blant a phobl ifanc. Mae 3 cangen i BLAS, yn gyntaf ein gweithdai drama wythnosol i blant o flwyddyn 3 hyd at blwyddyn 13. Yn ail, rydym yn cynnal prosiectau celfyddydol iechyd a lles gyda phlant a pobl ifanc. Ac yn drydydd, yn cynnal projectau celfyddydol ieuenctid ar y cyd â chwmnïoedd proffesiynol sy'n ymweld â Pontio.

Lansiwyd BLAS yn Ionawr 2013 yn dilyn cais llwyddiannus am arian gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae BLAS wedi mynd o nerth i nerth yn dilyn nifer o brojectau llwyddiannus gydag ymarferwyr ysbrydoledig a phlant a chymuned brwdfrydig Bangor.

Mared Elliw Huws, Cydlynydd Datblygu’r Celfyddydau Pontio sy’n rhedeg BLAS.

Mae’r prosiect yn cael ei hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a project Ehangu Mynediad Prifysgol Bangor.


Gweithdai Drama Wythnosol
Stiwdio Pontio
 
Gweithdai drama a pherfformio wythnosol i ddatblygu hyder, presenoldeb llwyfan, sgiliau perfformio ac i fwynhau!
 
Lle: Stiwdio
Pryd: Pob nos Lun a nos Fercher yn ystod y tymor
Nos Lun: 5.00pm-6.00pm Blwyddyn 3 a 4, 6.15pm–7.15pm Blwyddyn 5 a 6, 7.30pm-8.30pm Blwyddyn 7, 8 a 9
Nos Fercher: 7.30pm-8.30pm Blwyddyn 10 - 13
Cost: £25 (mae gostyngiad ar gael ar gyfer trigolion LL57 1)
 
Bydd y gweithdai yn cael eu cynnal yn bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg. Does dim rhaid bod yn rhugl, ac rydym yn croesawu pawb o bob gallu ieithyddol.


Cysylltwch â'r Swyddfa Docynnau i gofrestru ar 01248 38 28 28
I gael rhagor o wybodaeth anfonwch ebost at Mared: m.huws@bangor.ac.uk


Dyma gipolwg o'r gwaith gwych mae BLAS yn ei wneud ...

SIOEAU THEATR

Pob tymor, mae aelodau BLAS yn dyfeisio sioe a’i lwyfannu yn Theatr Bryn Terfel. Drwy’r tymor byddent yn dod â’u syniadau i’r gweithdai wythnosol ac yn eu datblygu’n sioe dan arweiniad Mared a tiwtoriaid BLAS. Dyma rai o’r sioeau maent wedi eu llwyfanu dros y blynyddoedd diwethaf.

Wal Wen

Rhin (2016)

Dyma sioe cyntaf BLAS yn ôl yn 2016. Roedd 72 o blant ar y llwyfan ac oll wedi cyfrannu at ei dyfeisio, a phawb gyda cymeriad unigryw eu hunain. I ble aeth y dŵr? Heb ddŵr, mae pawb a phopeth yn dioddef, felly, aeth pedwar cymeriad di-nod ar daith i ddatrys y dirgelwch.

Bryn Terfel Anfonaf Angel

W T Yna? (Yn y Meddwl) (2017)

Creuwyd y darn ensemble hwn trwy waith ddyfeisio a byr-fyfyrio gan cast ifanc a thalentog BLAS. Penderfynwyd ar deitl ar ddiwedd tymor yr haf yn 2017, cyn perfformio’r sioe ym mis Tachwedd

Animation Project

Y Byd Ben i Waered (2018)

Ymunodd dosbarthiadau BLAS Bach i ddyfeisio sioe gwreiddiol. Buont yn gweithio’n gale diawn gyda syniadau a chymeriadau gwahanol a ddaeth a stori i ben a throi’ch ‘byd ben i waered’. Roedd y sioe yn cynnwys drama, dawns a sgiliau syrcas.

Wal Wen

Fi, Chdi a Chelwydd (2018)

Sioe wedi’i ddyfeisio gan griw BLAS Hŷn yn 2018. Ar noson perfformiad Lies Spell Murder at Green Cable Manor by Rowen Postelwaite mae Cwmni Theatr Ieuenctid S.A.L yn brysur paratoi cyn i’r gynulleidfa gyrraedd. Ond mae gan pawb ei gyfrinach… a’i heno y byddent yn cael eu datgelu?

Bryn Terfel Anfonaf Angel

Dymuniad (2019)

Gwylia ddyfaru wrth ddymuno… Mae het yn beth gwych, mae’n eich cadw’n gynnes, yn ffasiynol ac yn gorffen gwisg. Ond, bet hos allai wneud cymaint mwy na hynny? Beth os allai ddod â breuddwydion yn wir? Newyddion da? Ynteu hunllef…

Animation Project

Y Sioe sy'n mynd i Nunlle, sy'n rhywle, ond lle? Wyddom ni ddim (2019)

Dyma ddetholiad o sgetsys a gafodd eu creu gan aelodau BLAS yn ystod y gweithdai gan edrych ar Theatr Absẃrd a Dychan. Bu i griw BLAS eich arwain drwy fyd yr Absẃd a Dychan gan adael inni weld pa mor hurt yw bywyd mewn gwirionedd.


PANELI TRAFOD

Yn ystod tymor y gwanwyn, daw BLAS â phanel o arbenigwyr ynghyd i drafod testunau Cymraeg.  Mae’r sesiynau wedi’i anelu’n arbennig at rai sy’n astudio’r testunau fel rhan o faes llafur CBAC ac mae nifer o ysgolion Gogledd-orllewin Cymru wedi mynychu’r sesiynau.  Yn y gorffennol trafodwyd  Siwan gan Saunders Lewis, y ffilm a enwebwyd am Oscar, Hedd Wyn , drama Gwenlyn Parry Y Tŵr a nofel Caradog Prichard Un Nos Ola Leuad . Rydym wedi gwahodd amrywiaeth eang o unigolion i ymuno â'r panel, megis Dr Manon Wyn Williams, Ffion Dafis, Maureen Rhys, John Ogwen, Steffan Donnelly, Huw Garmon, Dr J. Elwyn Hughes a llawer mwy. 


IECHYD A LLES

Dros y blynyddoedd rydym wedi cynnal nifer o brojectau iechyd a lles gan gydweithio gydag amryw o sefydliadau ac ysgolion er mwyn dod â chenedlaethau ynghyd drwy’r celfyddydau.


/ArticleMedia/Images/BLAS/Projectau%20BLAS/Iechyd%20a%20Lles/Hyder%20Merched_400.jpg

 Project Hyder Merched

Yn dilyn ymchwil a wnaed yn yr Unol Daliaethau, awgrymwyd bod merched yn dechrau colli hyder yn eu gallu cynhenid erbyn eu bod yn chwech mlwydd oed, aeth BLAS ati i weld os oedd y tuedd hwn yn bodoli yng Nghymru. Aethpwyd i Ysgol Llandegai, ac archwilio os oes gan y celfyddydau ran i atal yr anghydraddoldeb hwn.
/ArticleMedia/Images/BLAS/Projectau%20BLAS/Iechyd%20a%20Lles/Hyder%20Merched_400.jpg

 Lleisiau / Voices

Archwiliwyd grym sgwrs rhwng pobl ifanc â rhai sy’n byw gyda dementia, o ran pontio bydoedd ac ysgafnhau unigrwydd. Recordiwyd sgyrsiau rhwng myfyrwyr o Ysgol Friars a’r trigolion yn y cartref gan greu drama air-am-air o’r sgyrsiau a recordiwyd. Perfformiwyd y ddrama o flaen teulu, ffrindiau, academyddion ac unigolion sy’n gweithio mewn gofal dementia cyn cael panel drafod gyda’r staff a fu’n rhan o’r project.
/ArticleMedia/Images/BLAS/Projectau%20BLAS/Iechyd%20a%20Lles/Hyder%20Merched_400.jpg

 Ein Lleisiau / Our Voices

Dyma ddatblygu project Lleisiau 2017 i gynnal a chofnodi sgyrsiau gyda phobl a oedd yn byw gyda dementia mwy dwys. Darllenwyd y ddrama air am air mewn noson arbennig i deulu, ffrindiau ac arbenigwyr y maes yn ein Stiwdio Theatr.
/ArticleMedia/Images/BLAS/Projectau%20BLAS/Iechyd%20a%20Lles/Hyder%20Merched_400.jpg

 Lleisiau’r Stryd / Street Voices

Y project ddiweddaraf o dan ymbarel ‘Lleisiau’ oedd Lleisiau’r Stryd yn 2019, gan gydweithio gyda Hostel Santes Fair ym Mangor, sy’n cynnig cymorth i bobl digartref. Recordiwyd sgyrsiau gyda defnyddwyr yr hostel a chreu drama air am air a ddarllenwyd mewn noson arbennig yn ein Theatr Stiwdio i deulu, ffrindiau a chyfoedion.

GORYMDEITHIAU GWLEDD SYRCAS


Yn 2015, 2017 a 2019 rydym yn Pontio wedi cynnal Gwledd SYRCAS Feast am dros wythnos, gydag amrywiaeth o ddigwyddiadau syrcas yn digwydd yn Pontio ac o gwmpas Bangor. Mae BLAS wedi cael y fraint o weithio gyda chwmnïau rhyngwladol, ysgolion lleol a sefydliadau er mwyn agor y Wledd gyda gorymdaith drwy ganol Bangor!

CYDWEITHIO GYDA CHWMNÏAU PROFFESIYNOL

Mae BLAS wedi bod yn hynod lwcus i gydweithio gyda chwmnïau sy’n ymweld a1 Pontio yn gwneud gwaith ymgyslltu gyda’r gymuned leol a rhoi blas i bawb o’r celfyddydau.

Wal Wen

Mae Yna Le | There is a Place

Mae yna le a phopeth yno’n bosib
Mae yna le i fod yn fi fy hun ac yn fil o bobl eraill
Mae yna le i glywed blodau’n tyfu a cherrig yn sibrwd alawon swynol
Mae yna le i fydoedd ysgwyd llaw
Ganllath o drothwyn ‘nghartref

Firenza Guidi a phobl ifanc ardal Bangor

Bryn Terfel Anfonaf Angel

The Light Princess – Ballet Cymru

Project gyda Ballet Cymru ar y cyd gydag Ysgol Pendalar, Cefn Coch ac Hafod Lon roddodd gyfle i’r plant berfformio ym mannau cyhoeddus Pontio cyn perfformiad y cwmni o The Light Princess. Ail ran y project oedd datblygu golygfa’r gwrachod a oedd yn rhan o’r sioe gyda wyth myfyriwr o Stiwdio Ddawns Bangor.

Animation Project

Snow White (2016) – balletLORENT

Cynhaliodd balletLOERNT gyfweliadau agored i ddarganfod deuddeg o blant i berfformio yn Snow White. Derbyniodd y plant llwyddiannus wersi dawns a symud gan ddawnswraig lleol Ceri Rimmer a Gavin a Natalie o balletLORENT er mwyn eu paratoi i weithio gyda dawnswyr proffesiynol ar lwyfan Theatr Bryn Terfel.

Mae llun o’r cynhyrchiad i’w gweld ar wal Cegin ar lefel 2.

Wal Wen

Rumpelstiltskin (2018) – balletLORENT

Dychwelodd balletLORENT gyda chynhyrchiad Rumpelstiltskin yn 2018. Bu’r cwmni yn cyfweld dros 90 o blant, mewn clyweliadau yn Ysgolion Glancegin a Bro Dewi a dewiswyd 7 plentyn i fod yn y cynhyrchiad proffesiynoll. Hefyd, cynhaliwyd gweithdy aduniad i’r cast ieuenctid lleol o'u cynhyrchiad Snow White yn 2016 a castiwyd dau ohonynt fel Young Rumpelstiltskin a’r Young Shepherds Daughter. Yn ogystal â chast ifanc, roedd cyflweiadau ar gyfer cast hŷn gyda pump o ferched yn cael rhan. Amrywiodd oed y cast cymunedol o 5 i 91 mlwydd oed.

Bryn Terfel Anfonaf Angel

Swyn y Gwyllt - Citrus Arts

Pwrpas y project hwn oedd creu perfformiad cyn sioe ar gyfer cynhyrchiad Citrus Arts; A Savage Heart. Roedd 10 o ferched yn gweithio ar y project gyda James Doyle Roberts a oedd yn eu hannog i deimlo’n hyderus ac yn eu hannog i ddyfeisio eu gwaith eu hunain.

Animation Project

Disgleirio

Cydweithiodd Ysgol Coed Mawr, Ysgol Glancegin a Theatr Ieuenctid Môn gyda Pirates of the Carabina er mwyn agor Pontio mewn steil! Arweiniodd Angharad Harrop weithdai dawns a chrefft a creuwyd y gwisgoedd gan Ceri Rimmer.


PROJECTAU ERAILL

Mae BLAS wedi gwneud llwyth o waith ymgyslltu yn y gymuned ym Mangor dros y blynyddoedd.

/ArticleMedia/Images/BLAS/Projectau%20BLAS/Iechyd%20a%20Lles/Hyder%20Merched_400.jpg

 Caban – Er Cof am y Prifardd Emrys Roberts

Project ysgrifennu barddoniaeth mewn ysgolion gyda’r beirdd nodedig Mererid Hopwood ac Ifor ap Glyn er cof am y prifardd Emrys Roberts. Cafodd yr holl gerddi eu taflunio ym mannau cyhoeddus Pontio fel rhan o berfformiadau taflunio arbennig. Gyda diolch i deulu Emrys a Megan Roberts am eu cefnogaeth hael.
/ArticleMedia/Images/BLAS/Projectau%20BLAS/Iechyd%20a%20Lles/Hyder%20Merched_400.jpg

 Hunlun Pontio

Fel rhan o gynllun Ffilm+ i deuluoedd dros yr haf, penderfynwyd cynnal project ffilmio dros gyfnod o dri prynhawn. Daeth Eilir Pierce i roi hyfforddiant a helpu criw o bobl ifanc i greu ffilm fer eu hunain, ‘Hunlun Pontio’. Dangoswyd y ffilm fer yn y sinema gyda sesiwn holi ac ateb i ddilyn.
/ArticleMedia/Images/BLAS/Projectau%20BLAS/Iechyd%20a%20Lles/Hyder%20Merched_400.jpg

 


Dawel Nos, Silent Night, Still Nacht

Ym mis Rhagfyr 2014, bu i BLAS gofio can mlynedd ers Cadoediad Nadolig y Rhyfel Byd Cyntaf gdya pherfformiad theatrig a gêm bêl-droed a chwareuwyd gan dimau dan 13 a 14 Academi Clwb Pêl-Droed Dinas Banogr gyda cherddoriaeth gan Gôr y Penrhyn.
/ArticleMedia/Images/BLAS/Projectau%20BLAS/Iechyd%20a%20Lles/Hyder%20Merched_400.jpg

 


Rydych chi yma

Yn ystod 2014 cynhaliodd Firenza Guidi weithdai gyda blynyddoedd 5 a 6 Ysgol Glancegin, Y Faenol, Ein Harglwyddes, Glanadda, Hirael a Hillgrove i gyd-fynd gyda Mae Yna Le, perfformiad a oedd wedi'i drefnu ar gyfer tymor agoriadol Pontio.Datblygwyd Project newydd ar gyfer Neuadd PJ o'r enw Rydych Chi Yma. Yn rhan o’r project oedd Ed Holden, y coreograffydd Sarah Mumford a’r dawnswyr stryd proffesiynol Steel City Rockers.
/ArticleMedia/Images/BLAS/Projectau%20BLAS/Iechyd%20a%20Lles/Hyder%20Merched_400.jpg

 A’i Bangor?

Creuwyd project A’i Bangor? yn y misoedd cyn i Pontio agor. Nid oedd y gymuned y gallu dod atom ni wrth i'r adeilad gael ei hadeiladu, felly aethom ni i’r gymuned i weld pa weithdai yr oeddent ei heisiau. Cafwyd gyfle arbennig i gydweithio gyda phlant a phobl ifanc o bob oed drwy’r Urdd, Dawns Stiwdio Bangor a Chlwb Ieuenctid Maesgeirchen.