Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.

Telerau ac Amodau

 Cyffredinol

 1. Ar ôl i chi brynu tocyn, ni fyddwn yn rhoi ad-daliad oni bai bod y perfformiad yn cael ei ganslo.
 2. Mae'n bosib cyfnewid tocynnau a brynwyd am berfformiad arall ond ni sydd i benderfynu ynglŷn â hynny ac mae'n dibynnu ar y nifer sydd ar gael. Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y gellir cyfnewid tocynnau ar gyfer perfformiadau'n digwydd o fewn 5 niwrnod. Codir £1 fesul archeb am gyfnewidiadau.
 3. Ni ellir ail-werthu tocynnau am elw. Bydd gwneud hynny’n gwneud y tocyn yn annilys.
 4. Mae’n bosib y bydd angen prawf o gymhwyster ar gyfer tocynnau gostyngol i gael mynediad i berfformiad.
 5. Mae gennym hawl i newid prisiau tocynnau sydd heb eu gwerthu, a chyflwyno a thynnu gostyngiadau, cynigion arbennig a chonsesiynau.
 6. Gallwn newid y rhaglen a chael artistiaid eraill lle bo amgylchiadau'n gwneud hynny'n ofynnol.
 7. Ni ellwch recordio (naill ai sain neu fideo) unrhyw ran o unrhyw berfformiad oni awdurdodir chi'n benodol i wneud hynny.
 8. Rydym yn cadw’r hawl i wrthod mynediad.
 

Gostyngiadau

 1. Ar gyfer tocyn plentyn, rhaid i chi fod o dan 18 oed ar ddyddiad y perfformiad. Caiff plant dan 2 oed fynd am ddim.
 2. Ar gyfer tocyn myfyriwr, rhaid i chi fod mewn addysg lawn-amser ar ddyddiad y perfformiad.
 3. Ar gyfer tocyn pensiynwyr, rhaid i chi fod yn 60 oed neu hŷn ar ddyddiad y perfformiad.
 4. Caiff gofalwr sy'n dod gyda pherson anabl cofrestredig i berfformiad fynd am ddim.
 5. Mae gennym hawl i gyflwyno a dileu gostyngiadau. Efallai na fydd gostyngiadau ar gael ar gyfer pob perfformiad.


Cynigion Arbennig

 1. Mae’r cynigion yn amodol ar fod ar gael.
 2. Nid yw cynnig arbennig yn berthnasol ond i’r digwyddiad(au) a nodir yn glir yn y cynnig, ac nid yw’n cynnwys unrhyw gynnig na digwyddiad arall.
 3. Ni ellir defnyddio cynnig arbennig ochr yn ochr ag unrhyw gynnig arall, ac mae’n berthnasol i docynnau ar bris llawn, oni nodir yn wahanol.
 4. Ni ellir defnyddio’r cynnig hwn yn ôl-weithredol ar docynnau a brynwyd eisoes.
 5. Rhaid dewis pob tocyn sydd yn rhan o fwndel ar yr un pryd.
 6. Ni chynigir dewis ariannol amgen.
 7. Ni chynigir ad-daliad rhannol.
 8. Mae telerau ac amodau prynu safonol Pontio ar gyfer prynu, gwerthu a mynediad yn sefyll.