Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.
Beth yw Undeb y Myfyrwyr? Yn syml; yr Undeb Myfyrwyr yw llais y Myfyrwyr! Ein cenhadaeth yma yn Undeb Myfyrwyr Bangor yw cyfoethogi a gwella profiad myfyrwyr Prifysgol Bangor. Er mwyn sirchau ein bod yn gwneud y gwaith gorau posibl i'r myfyrwyr rydym yn sefyll yn gadarn hefo'n gwerthoedd allweddol; cyfunoliaeth; democratiaeth; Cymraeg; heriol; a; dewr.

Rydy'n ni yn sefyll wrth ein pwrpas "Myfyrwyr Bangor: rydym yn gweithio i ymhelaethu eich llais, galluogi eich cyfleoedd a datblygu eich cymunedau".

Ein gweledigaeth yw "i fod yn gwbl berthnasol i chi".

Sut ydyn ni'n gwneud hyn? Mae gennym dîm o Swyddogion Sabothol (Sabbs) ymroddedig yn gweithio bob awr o'r dydd i sicrhau bod llais Myfyrwyr yn cael ei glywed a bod y math o weithgareddau sydd ei angen yn cael ei datblygu. Yn cefnogi'r Swyddogion Sabothol a etholwyd mae’r 16 staff proffesiynol Undeb y Myfyrwyr, tîm profiadol sy’n lletya ymgyrchoedd a pholisïau'r Sabbs; yn cydweithio gyda'r Brifysgol i wella profiad myfyrwyr i bob myfyriwr!
 
Mae'r Swyddogion Sabothol a ddewiswyd gan y myfyrwyr ar gyfer y myfyrwyr yn cael effaith fawr ar y penderfyniadau a wnaed yn y Brifysgol ac maent yn bresennol yn uwch bwyllgorau'r Brifysgol ac yn gweithio’n agos iawn hefo staff a myfyrwyr i gyflwyno newid.
 
Beth mae dylanwadu'r Undeb wedi ei gyflawni? Mae'r clybiau chwaraeon a’r cymdeithasau i gyd yn rhad ac am ddim; yr Undeb wnaeth hyn. Llyfrgelloedd ar agor 24 awr y dydd; yr Undeb sicrhaodd polisi hwn. Rhyddhau brynhawniau Mercher ar gyfer chwaraeon; gwaith yr Undeb. Drwy weithio gyda'r Brifysgol a rhoi adborth o'r Arolwg Myfyrwyr Blynyddol, cyfrannodd yr Uned Cynrychiolaeth Academaidd tuag at Brifysgol Bangor gyrraedd 10 uchaf Prifysgolion y DU ac yn drydydd yng Nghymru yn yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr am fodlondeb myfyrwyr. Nid dyna'r unig beth; rydym yn rhoi yn ôl i'r gymuned ac yn cynnig, ar gyfartaledd, 750 o gyfleoedd gwirfoddoli bob blwyddyn sy'n cyfateb i tua 600 awr o wirfoddoli'r wythnos! Rydym ni yma i ofalu am bob myfyriwr, nid yn unig yr israddedigion. Ar gyfer ôl-raddedigion, rydym wedi sicrhau contractau ar gyfer y rhai sy'n dysgu ac wedi sicrhau bod yr holl ôl-raddedigion ym Mangor yn cael tiwtor personol yn ogystal â goruchwyliwr.
 
Ni fyddem yn gallu gwneud hyn heb glywed yr hyn yr ydych chi, y myfyrwyr, ei eisiau a'i angen. Rydym yn gweithio i’n cymuned myfyrwyr. Mae ein cartref yn Pontio yn rhoi dolen cyswllt gwell i ni hefo’r myfyrwyr yng nghalon y campws. Rydym wedi creu canolbwynt croesawgar a chyffrous, rhywle i fyfyrwyr deimlo yn gyfforddus ynddo.

Ewch i'n gwefan am unrhyw wybodaeth ar Undeb y Myfyrwyr, neu'n well fyth dewch i ymweld â ni!

http://www.bangorstudents.com