Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.

Celfyddydau Pontio: Hysbysiad Preifatrwydd


Rhagarweiniad

Pwrpas yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn yw eich helpu i ddeall pam mae Celfyddydau Pontio, Prifysgol Bangor yn gofyn am eich data personol, sut rydym yn defnyddio'ch data, ein rhwymedigaethau dan y gyfraith a'ch hawliau chi.

Caiff eich data ei brosesu yn unol â'r rhwymedigaethau a nodir yn Rheoliad Cyffredinol Diogelu Data (UE) 2016/679, Deddf Diogelu Data 2018 a Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Cyfarwyddeb CE) 2003.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynghylch ein Hysbysiad Preifatrwydd neu sut mae Celfyddydau Pontio yn defnyddio eich data, cysylltwch ag:

Eleri Davies
Celfyddydau Pontio
Prifysgol Bangor
Ffordd Deiniol
Bangor,
LL57 2TQ
e.davies@bangor.ac.uk
01248 383059

Mae Celfyddydau Pontio yn adran o fewn Prifysgol Bangor. Prifysgol Bangor yw'r Rheolwr Data. Swyddog Diogelu Data Prifysgol Bangor yw:

Gwenan Hine (Pennaeth Llywodraethu a Chydymffurfio)
Swyddfa Llywodraethu a Chydymffurfio
Gwasanaethau Corfforaethol
Prifysgol Bangor
Ffordd y Coleg
Bangor
LL57 2DG
Info-compliance@bangor.ac.uk / 01248 382413

Pwy ydym ni?

Mae Canolfan y Celfyddydau ac Arloesi Pontio yn un o brif sefydliadau diwylliannol Cymru, yn hyrwyddo’r iaith Gymraeg ac yn ganolbwynt i’r gymuned leol. Mae'n chwarae rhan hanfodol yn y sector celfyddydau yng Ngogledd Cymru, gan gyflwyno rhaglen broffesiynol o ansawdd uchel gan gynnwys cynyrchiadau a digwyddiadau o bob rhan o'r sbectrwm celfyddydol: o gerddoriaeth i ddrama, syrcas i ffilm, dawnsio i air llafar, opera i gelf ddigidol. Mae'n darparu rhaglen gymunedol gyfoethog ac amrywiol ac yn cefnogi artistiaid sy'n dod i'r amlwg.

Sut ydym yn defnyddio eich data?

Mae eich data yn bwysig i ni. Dim ond yn unol â'r ddeddfwriaeth gyfredol a'r Hysbysiad Preifatrwydd hwn y bydd y wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei phrosesu. Mae'r ffordd yr ydym yn defnyddio'ch data yn dibynnu ar eich perthynas â Chelfyddydau Pontio, Prifysgol Bangor. Rydym wedi nodi ein gwahanol fathau o berthynas isod.

Mae defnyddio gwybodaeth bersonol yn ein helpu i ddeall ein cwsmeriaid yn well a thrwy hynny ein galluogi i ddarparu gwybodaeth berthnasol ac amserol i chi am y gwaith yr ydym yn ei wneud - ar y llwyfan ac oddi arno. Fel elusen, mae hefyd yn ein helpu i ymwneud â darpar roddwyr a chefnogwyr.

Pam rydym eisiau eich data?

Wrth brosesu eich archeb / pryniant byddwn yn gofyn i chi am eich enw, cyfeiriad, e-bost a'ch rhif ffôn. Mae hyn yn hanfodol ar gyfer prosesu pob archeb na thelir amdani ag arian parod. Efallai y byddwn hefyd yn gofyn i chi a hoffech gael eich hysbysu am ddigwyddiadau a gweithgareddau i ddod yn Celfyddydau Pontio. Rydym yn cadw gwybodaeth bersonol at ddibenion gweinyddu, hysbysebu, marchnata a chodi arian.

Yn dibynnu ar yr hyn yr ydych wedi'i ddweud wrthym, byddwn yn

i) prosesu eich gwybodaeth ar y sail eich bod wedi rhoi caniatâd ar gyfer y prosesu hwn ac ar gyfer cyfathrebiadau cysylltiedig;
ii) prosesu eich gwybodaeth ar y sail eich bod yn ymrwymo i gontract pan fyddwch yn prynu tocynnau neu nwyddau o'r Ganolfan neu pan fyddwch yn rhoi rhodd iddi; a
iii) prosesu eich gwybodaeth ar y sail ei bod yn 'ddiddordeb cyfreithlon' i Celfyddydau Pontio wneud hyn, a bod ar Celfyddydau Pontio angen y wybodaeth er mwyn prosesu trafodion ariannol a thrafodion eraill a chadw cofnod o'r rhain.

Pa wybodaeth ydym ni'n ei chasglu?

Gofynnir i chi am wybodaeth bersonol a byddwn yn cadw eich enw, eich manylion cyswllt a'ch dewisiadau cyswllt pan fyddwch yn prynu o'n swyddfa docynnau neu'n prynu cynnyrch gennym fel arall, rhoi rhodd, ymuno fel aelod, neu'n rhoi eich gwybodaeth i ni mewn ffordd arall. Byddwn yn cadw cofnod o'ch manylion banc neu gerdyn credyd a ddefnyddir i wneud y pryniant, ond dim ond dros dro ac yn unig i brosesu'ch pryniant. Byddwn yn cofnodi manylion pan fyddwch yn cofrestru i'n rhestr bostio, yn dod yn aelod neu'n rhoi rhodd. Pan fyddwch yn rhoi rhodd, byddwn yn cadw cofnod o fanylion y rhodd (swm a dyddiad) a'ch statws Rhodd Cymorth.

Byddwn yn storio gwybodaeth bersonol a fydd yn cynnwys rhai o'r canlynol:

• Teitl ac enw llawn
• Cyfeiriadau post
• Cyfeiriadau e-bost
• Rhifau Ffôn (Symudol a Llinellau Tir)
• Enw plentyn (ar gyfer BLAS a lleoedd mewn gweithdai / projectau a archebir gan riant neu warcheidwad)
• Dyddiad geni
• Gofynion mynediad
• Unrhyw ddewisiadau genre neu geisiadau i'w hychwanegu at restrau postio penodol
• Manylion cerdyn talu
• Gwybodaeth a gesglir trwy arolygon a holiaduron
• Gwybodaeth a gesglir trwy gwcis


Yn dibynnu ar yr hyn yr ydych wedi'i ddweud wrthym am eich dewisiadau, efallai y byddwn yn cysylltu â chi trwy:

• Post
• E-bost
• Ffôn

Pan fyddwch yn ymweld â'n gwefan, archebu lle i weld sioe, prynu rhywbeth, rhoi rhodd neu dderbyn deunydd marchnata oddi wrthym, byddwn yn gwneud cofnod o hynny. Bydd hyn yn cynnwys y cyfan neu rai o’r canlynol:

• Hanes Prynu
• Hanes Rhoddion
• Statws Cymorth Rhodd
• Hanes ymweld â'r wefan
• Negeseuon e-bost a anfonwyd, a agorwyd a chliciau (Rydym yn cadw cofnod o ba negeseuon e-bost yr ydym wedi'u hanfon atoch, pa rai yr ydych wedi'u hagor a pha gysylltiadau yr ydych wedi clicio arnynt)
• Gohebiaethau yr ydym wedi'u hanfon atoch

Mae cyfraith Diogelu Data hefyd yn cydnabod bod rhai categorïau o wybodaeth bersonol yn fwy sensitif, megis gwybodaeth am iechyd, hil, daliadau crefyddol a barn wleidyddol. Nid ydym fel rheol yn casglu'r math hwn o wybodaeth am ein cwsmeriaid oni bai bod rheswm clir dros wneud hynny, ac eglurir hynny pan gesglir gwybodaeth o'r fath.

O bryd i'w gilydd, fel rhan o'ch cyfranogiad mewn rhai o'n rhaglenni, efallai y byddwn yn defnyddio'ch data yn wahanol i'r hyn a nodir yn y polisi hwn. Os felly, byddwn yn sicrhau bod y ffordd rydym yn defnyddio'ch data wedi'i nodi'n glir yn ein hysbysiad casglu data ar gyfer y rhaglen.

Beth yw ein sail gyfreithiol dros gadw a defnyddio'ch data? Sut ydym yn defnyddio eich data?

Mae tair sail gyfreithiol y gallwn gadw a defnyddio eich data, sef:

1. Contract

Pan fyddwch yn prynu tocynnau neu nwyddau eraill gennym, neu roi rhodd i ni, rydych yn ymrwymo i gontract gyda ni. Er mwyn cyflawni'r contract hwn, mae angen i ni brosesu a chadw eich data. Dyma'r achosion y bydd y sail gyfreithiol hon yn berthnasol iddynt:

• Prosesu archeb a gwirio taliad trwy ein gwefan, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb;
• Sefydlu cyfrif cwsmer;
• Eich galluogi i roi rhodd (naill ai rhodd unwaith yn unig neu drefniant parhaus trwy Just Giving);
• Defnyddio eich data i sicrhau ein bod yn gallu cyflawni ein contract gwasanaeth â chi;
• Rhoi gwybod i chi am newid i berfformiad, gan gynnwys newid amser neu ganslo (mewn amgylchiadau eithriadol);
• Cysylltu â chi gyda gwybodaeth ymlaen llaw am eich ymweliad â'r theatr;
• Storio eich data ar system ddiogel;
• Cysylltu â chi i gydnabod a diolch am gyfraniad a wnaethoch;
• Er mwyn archebu ymlaen llaw unrhyw wasanaethau neu gynnyrch ychwanegol y gallwn eu cynnig fel rhan o'ch ymweliad â'r theatr neu'r sinema.


2. Cydsyniad

Byddwn yn gofyn am eich caniatâd cyn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol yn yr achosion canlynol. Gellwch dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gellwch wneud hyn trwy logio i mewn i'ch cyfrif neu ffonio / e-bostio'r Swyddfa Docynnau. Yr enghreifftiau lle mae caniatâd yn sail gyfreithiol ein prosesu yw:

• Sicrhau eich bod yn cael gwybodaeth farchnata berthnasol trwy e-bost, drwy'r post neu ar y ffôn am berfformiadau, digwyddiadau a nwyddau yn Pontio; • I gysylltu â chi gyda manylion ar sut y gellwch gefnogi ein gwaith trwy roi rhodd; • I dynnu a defnyddio lluniau o gyfranogwyr Celfyddydau Pontio at ddibenion dogfennu a marchnata.

3. Buddiannau busnes dilys

Mewn rhai sefyllfaoedd, rydym yn casglu a phrosesu eich gwybodaeth bersonol at ddibenion sydd er ein buddiannau sefydliadol dilys. Rydym yn gwneud hynny dim ond os nad oes unrhyw anfantais amlwg i chi trwy ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol yn y ffordd hon. Mae'r sefyllfaoedd lle rydym yn defnyddio buddiannau dilys fel sail gyfreithiol ar gyfer prosesu fel a ganlyn:

• Anfon arolwg ar ôl sioe atoch trwy e-bost i'n helpu i ddeall sut y gallwn wella'r gwasanaeth a ddarparwn i chi;
• Rhannu'ch data'n ddiogel gyda chyflenwr i ymgymryd â phostio uniongyrchol ar ein rhan;
• Rheoli data ar daenlenni diogel yn annibynnol ar ein system Swyddfa Docynnau;
• Atal (peidio â defnyddio) eich data ar ôl cyfnod segur (6 mlynedd);
• Defnyddio data anhysbys i helpu i wneud ein deunydd marchnata yn fwy effeithiol;
• Defnyddio data anhysbys fel y gallwn roi gwybodaeth i'n cyllidwyr;
• Segmentu eich data i sicrhau eich bod yn cael gwybodaeth berthnasol;
• Defnyddio meddalwedd anfon e-bost torfol ar gyfer ein negeseuon e-bost marchnata;
• Tynnu lluniau o'n cynulleidfa yn ein auditoria neu yn ein mannau cyhoeddus i'w defnyddio yn ein gweithgarwch marchnata a hyrwyddo;
• Tynnu a storio lluniau/ffilm at ddibenion diogelwch;
• Cysylltu ag ysgolion a cholegau am berfformiadau a phrojectau perthnasol sydd ar ddod;
• Cysylltu ag aelodau'r wasg gyda gwahoddiadau i nosweithiau i'r wasg, datganiadau i'r wasg a syniadau a chyfleoedd am storïau;
• Gwahodd cyllidwyr, budd-ddeiliaid ac aelodau'r diwydiant theatr i nosweithiau i westeion;
• Anfon gwybodaeth at gyllidwyr, budd-ddeiliaid a chynrychiolwyr cyhoeddus am newyddion a datblygiadau yn Celfyddydau Pontio sydd er budd y cyhoedd;
• Rheoli cysylltiadau gyda chyllidwyr a chyfranwyr posibl;
• Cysylltu â noddwyr Celfyddydau Pontio trwy e-bost a thrwy'r post gyda gwybodaeth am berfformiadau a'r newyddion diweddaraf;
• Rheoli cynnal Blas, rhaglenni cymunedol ac unrhyw ddosbarthiadau, gweithdai a phrojectau eraill sy'n cynnwys cysylltu â rhieni / gwarcheidwaid os oes yna newidiadau i sesiynau ac ati.

Ym mhob un o'r achosion uchod, byddwn bob amser yn rhoi'r lle blaenaf i'ch hawliau a'ch buddiannau chi er mwyn sicrhau na fydd ein buddiannau neu ein hawliau a'n rhyddid sylfaenol ni yn cael blaenoriaeth drostynt. Mae gennych hawl i wrthwynebu unrhyw brosesu ar unrhyw adeg. Os hoffech wneud hyn, defnyddiwch y manylion cyswllt ar ddiwedd yr Hysbysrwydd Preifatrwydd hwn. Cofiwch y gallai hyn effeithio ar ein gallu i gyflawni tasgau sydd er budd i chi.

Sut ydych chi'n dewis derbyn neu wrthod gwybodaeth farchnata a gwybodaeth arall am godi arian?

Gyda'ch caniatâd, byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi am ddigwyddiadau sydd i ddod, cynigion gan y caffis a'r bwytai yn Pontio, gwybodaeth ddiweddaraf ar y cynlluniau a'r cynnydd rydym yn ei wneud, a gallwn ofyn i chi ymuno fel aelod, rhoi rhodd neu roi mathau eraill o gefnogaeth.

Rydym yn ei gwneud yn hawdd i chi ddweud wrthym sut rydych eisiau i ni gyfathrebu â chi mewn ffordd sy'n hwylus i chi. Mae gan ein ffurflenni ddewisiadau marchnata clir a byddwn bob amser yn cynnwys y dewis i beidio â derbyn mwy o ddeunydd pan fyddwn yn anfon gwybodaeth farchnata atoch. Os nad ydych eisiau clywed oddi wrthym, mae hynny'n iawn. Gellwch newid eich dewisiadau ar unrhyw adeg drwy newid y gosodiadau perthnasol yn yr adran "Fy Nghyfrif" ar ein gwefan, Pontio.co.uk. Os nad ydych eisiau derbyn y cylchlythyr mwyach, cliciwch ar dad-danysgrifio ar eich cylchlythyr neu cysylltwch â'r:

• Swyddfa docynnau 01248 382828 info@pontio.co.uk
• Adran farchnata 01248 388421 info@pontio.co.uk


Ble mae fy ngwybodaeth bersonol yn cael ei chasglu a'i storio?

Mae Celfyddydau Pontio yn rhan o Brifysgol Bangor, sy'n rheolwr data ar gyfer y data rydym yn ei gasglu a'i storio. Caiff data ei gasglu a'i storio trwy'r systemau a'r llwyfannau canlynol:

• Unigolion sy'n cofrestru i dderbyn negeseuon e-bost ac ymuno â'n rhestr bostio trwy ein gwefan. Darperir y ffurflen gofrestru gan Audience View;
• Mae Audience View yn cyflenwi ein system Swyddfa Docynnau, sy'n cadw eich cyfrifon, hanes pryniant, gwybodaeth gyswllt, dewisiadau cyswllt ac yn ein galluogi i gynhyrchu adroddiadau marchnata a rhestrau ar gyfer gweithgaredd marchnata. Cedwir cronfa ddata Audience View yn ddiogel ar y gweinydd a ddarperir gan Audience View. Cedwir yr holl ddata o fewn yr UE.
• Rydym yn defnyddio Constant Contact i anfon negeseuon e-bost marchnata
• Rydym yn defnyddio Survey Monkey i gynhyrchu arolygon ar ôl sioe;
• KX a Basecamp yw ein system archebu ystafelloedd lle gellir storio data cwmnïau sy'n ymweld;
• Mae Pay Pal yn prosesu ein taliadau Swyddfa Docynnau.
• Gellir defnyddio ystod o wasanaethau eraill.

Ni fydd eich gwybodaeth bersonol yn destun prosesu awtomataidd a fyddai'n cael effaith negyddol ar unrhyw unigolyn. Bydd y wybodaeth bersonol yr ydych yn ei rhoi yn cael ei chadw'n ddiogel ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall na'r hyn a nodir yn y polisi hwn. Rydym yn sicrhau bod rheolaethau technegol priodol ar waith i ddiogel eich gwybodaeth bersonol. Mae gwybodaeth a drosglwyddir gennym wedi'i hamgryptio a'i diogelu â chyfrinair. Mae ein holl staff allweddol marchnata, swyddfa docynnau a blaen tŷ, ynghyd â staff gweinyddol eraill, yn derbyn hyfforddiant ar ddiogelu data.

 phwy rydym ni'n rhannu gwybodaeth?

Bydd y data sydd gan Celfyddydau Pontio amdanoch yn cael ei datgelu i'r categorïau canlynol o ddarparwyr gwasanaeth trydydd parti sy'n cyflawni swyddogaethau ar ein rhan. Rydym yn mynnu bod ein darparwyr gwasanaeth trydydd parti yn defnyddio'ch Data Personol yn unig fel bo'r angen i ddarparu'r gwasanaethau gofynnol i ni ac mae pob darparwr gwasanaeth yn gorfod cadw at set o delerau sy'n gyson â'r Polisi Preifatrwydd hwn.

• Darparwyr cynnal i storio a throsglwyddo'ch data yn ddiogel;
• Darparwyr rheoli hunaniaeth i ddibenion gwirio;
• Darparwyr meddalwedd cronfa ddata i reoli ac olrhain eich data;
• Ymgynghorwyr cyfreithiol a chydymffurfio, megis cwnsel allanol, archwilwyr allanol, neu ymgynghorwyr treth;
• Darparwyr marchnata sy'n anfon gwybodaeth ar ein rhan ynghylch ein cynnyrch a'n gwasanaethau;
• Darparwyr cyfleusterau talu i brosesu'n ddiogel daliadau yr ydych yn eu gwneud i ni; • Cyflawnwyr a gwerthwyr post ar gyfer cyflawni ein cynnyrch a'n gwasanaethau;
• Mae trydydd parti yn cynnwys y darparwyr gwasanaethau canlynol sy'n prosesu data ar ein rhan ac yn unol â'n cyfarwyddiadau:
• System Swyddfa Docynnau Audience View
• Constant Contact (darparwr cylchlythyr e-farchnata)
• Survey Monkey (arolwg cynulleidfa)
• Gwasanaeth Clearview Audience Insight (maent yn gwneud data'n ddi-enw)
• The Audience Agency (maent yn gwneud data'n ddi-enw)
• (gwasanaeth postio llyfryn)
• PayPal

Yn yr achosion hyn, rydym yn mynnu bod y trydydd partïon hyn yn cydymffurfio'n llwyr â'n cyfarwyddiadau a chyda deddfau diogelu data, er enghraifft yn ymwneud â diogelwch data personol. Fel rheol, rydym yn rhoi cytundeb preifatrwydd data ar waith sy'n nodi ein disgwyliadau a'n gofynion, yn enwedig ynglŷn â sut maent yn rheoli'r wybodaeth bersonol y maent wedi'i chasglu neu y mae ganddynt fynediad ati. Ni fyddwn yn rhannu data gyda chwmnïau penodol sy'n ymweld â ni.

Efallai y byddwn yn rhannu eich data os ydym dan ddyletswydd i ddatgelu eich gwybodaeth bersonol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol (er enghraifft, i gyrff y llywodraeth ac asiantaethau gorfodi'r gyfraith).

Sut ydym ni'n cadw'ch gwybodaeth yn gyfoes?

Rydym yn ceisio cadw eich gwybodaeth bersonol yn gywir ac yn gyfoes. Os byddwch yn ymwybodol o wallau neu anghywirdeb, anfonwch e-bost at info@pontio.co.uk i ddiweddaru'r wybodaeth sydd gennym amdanoch trwy ddefnyddio'r adran "Fy Nghyfrif" o'n gwefan.

Byddem yn gwir werthfawrogi pe gallech roi gwybod inni pe bai eich manylion cyswllt yn newid.

Am faint ydym ni'n cadw'ch gwybodaeth?

Cedwir eich gwybodaeth bersonol dim ond cyhyd ag y bydd ei hangen:

• Mae cyfrifon cwsmeriaid yn cynnwys opsiwn i danysgrifio i'n e-gylchlythyrau. Mae'r opsiwn i ddad-danysgrifio i e-gylchlythyrau ar gael ym mhob e-gylchlythyr.

Ein Mannau Gwerthu Bwyd a Diod

Mae'r caffi, y bwyty a'r bar yn adeilad Pontio yn cael eu rhedeg gan wasanaethau masnachol Prifysgol Bangor. Gellir rhannu gwybodaeth a gesglir oddi wrth ddefnyddwyr y caffi, y bwyty a'r bar â Celfyddydau Pontio, ond dim ond ar ôl derbyn caniatâd priodol gennych chi.

Rhaglen gelfyddydol gyfranogol Blas

Mae Pontio yn creu a chynnal rhaglen gelfyddydau gyfranogol uchelgeisiol i blant a phobl ifanc. Mae hyn yn cynnwys sesiynau drama wythnosol, gwaith gydag ysgolion lleol a sefydliadau addysg bellach ac uwch, mewn gwahanol leoliadau cymunedol, gyda sbectrwm eang o wahanol grwpiau. Mae Blas yn ymateb yn ddeinamig i gyfleoedd i ennyn diddordeb pobl ifanc anodd eu cyrraedd, ac weithiau'n cynnal sesiynau galw heibio creadigol yn adeilad Pontio.

Ein Gwefan: pontio.co.uk

Pan fyddwch yn defnyddio ein gwefan, rydym yn gwneud eich cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd (IP) yn ddi-enw. Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis i alluogi trafodion ar-lein, i ddeall sut mae pobl yn defnyddio ein gwefan ac i lywio ein hysbysebu digidol.

Pryd bynnag y byddwn yn gofyn i chi roi eich gwybodaeth bersonol, byddwn yn rhoi gwybod i chi pam yr ydym yn gofyn, a sut y byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth, trwy eich cyfeirio at yr hysbysiad hwn.

Lle rydym ni wedi rhoi cyfrinair i chi (neu lle rydych chi wedi dewis hynny) sy'n eich galluogi i gael mynediad i rannau penodol o'n safle, rydych chi'n gyfrifol am gadw'r cyfrinair hwn yn gyfrinachol. Peidiwch â rhannu cyfrinair gydag unrhyw un.

Gwaetha'r modd, nid yw trosglwyddo gwybodaeth drwy'r rhyngrwyd yn gwbl ddiogel. Er y gwnawn ein gorau i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol, ni allwn warantu diogelwch eich gwybodaeth a drosglwyddir i'n gwefan; mae unrhyw drosglwyddiad ar eich menter eich hun. Unwaith y byddwn wedi derbyn eich gwybodaeth, byddwn yn defnyddio gweithdrefnau llym a nodweddion diogelwch i geisio atal mynediad heb ganiatâd.

Gall ein gwefan gynnwys dolenni i wefannau allanol. Nid yw Celfyddydau Pontio yn gyfrifol am gynnwys, darpariaeth nac ansawdd unrhyw ddeunydd sy'n cael ei gynnwys ar safleoedd o'r fath ac ni ddylid cymryd cysylltiadau â safleoedd allanol fel cymeradwyaeth gan Celfyddydau Pontio neu Brifysgol Bangor o safbwyntiau a fynegir neu wasanaethau a gynigir gan y safleoedd hynny.

Er mwyn sicrhau bod ein gwefan yn haws i'w defnyddio a gwella ein gwasanaeth, rydym yn defnyddio cwcis, sef ffeiliau bach wedi'u storio ar eich cyfrifiadur. Defnyddir cwcis gan y rhan fwyaf o wefannau. Mae'r rhain yn helpu i wneud eich profiad o ddefnyddio'r we yn fwy personol ei natur. Ni fydd rhai nodweddion ar y wefan hon yn gweithio os na wnewch ganiatáu cwcis.

Beth yw eich hawliau?

Mae gennych hawl i wybod pa wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch, a gofyn am gopi o'r wybodaeth honno. Gweler y dudalen hon am wybodaeth ar sut i wneud cais am gopi: https://www.bangor.ac.uk/planning/dataprotection/index.php.en

Newidiadau i'r Hysbysiad Preifatrwydd hwn

Gall ein polisi preifatrwydd newid o dro i dro, felly efallai y dymunwch gael golwg arno bob tro y byddwch yn ymweld â'n gwefan. Bydd unrhyw newidiadau yn dod i rym o'r amser y cânt eu rhoi ar y dudalen hon. Os byddwn yn gwneud unrhyw newidiadau sylweddol yn y ffordd rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol, byddwn yn gwneud hyn yn glir ar ein gwefan a / neu drwy gysylltu â chi yn uniongyrchol.