Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.

Polisi Preifatrwydd Gwefannau a Gwarchod Data

Mae Pontio yn enw masnachol o eiddo Prifysgol Bangor. Mae’r Brifysgol yn Rheolwr Data Cofrestredig yn unol â’r diffiniad a geir yn Neddf Gwarchod Data 1998. Bydd unrhyw fanylion personol a gesglir drwy’r wefan hon ac a roddir gennych chi yn cael eu prosesu yn unol â’r Ddeddf, ac ni chânt eu defnyddio ond at y diben neu’r dibenion a nodir ar y dudalen berthnasol.
 

Casglu a Defnyddio Gwybodaeth

Eiddo Prifysgol Bangor yw’r wybodaeth a gesglir ar y Wefan hon. Ni fyddwn yn gwerthu, rhannu na rhentu’r wybodaeth hon i eraill trwy ddulliau sy’n wahanol i’r hyn a nodir yn y Polisi hwn.

 

Rydym yn casglu amryw o fanylion personol pan fyddwch yn llenwi ein ffurflenni cofrestru ac archebu (megis enw, cyfeiriad, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost ayyb). Efallai y gofynnir i chi am fwy o wybodaeth os byddwn yn cynnal arolygon, cystadlaethau, rafflau a gweithgareddau hyrwyddo eraill. Os felly, bydd y Polisi Preifatrwydd hwn yn berthnasol i’r wybodaeth bersonol a rowch, ond edrychwch, da chi, am unrhyw delerau penodol a fo’n berthnasol bob tro y cymerwch ran yn y gweithgareddau hyn.
 

Lle prynir nwyddau trwy ein gwefan, byddwn hefyd yn storio manylion y cynnyrch a brynwyd, ynghyd â manylion cerdyn credyd neu ddebyd, ond yn unol yn unig â’r dulliau sydd wedi’u nodi yn yr adran isod ar Ddiogelwch.

 

Byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth yn bennaf i roi’r gwasanaethau a’r cynhyrchion y gofynnwch amdanynt, ynghyd â gwasanaeth i gwsmeriaid yng nghyswllt hynny. Rydym hefyd yn dadansoddi’r wybodaeth hon er mwyn gwella ein dealltwriaeth ohonoch chi a’n cwsmeriaid yn gyffredinol. Rydym yn gwneud hyn fel y gallwn gymryd gwell penderfyniadau ynglŷn â’n gwasanaethau, ein hysbysebion, ein cynhyrchion a’n cynnwys, a hynny ar sail darlun mwy cytbwys o’r modd y mae cwsmeriaid yn defnyddio ein gwasanaethau, ac i roi profiad mwy personol i chi. Yn ôl eich dewisiadau o ran marchnata, efallai y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i’n helpu i benderfynu ynglŷn â pha gynigion, gwybodaeth, gostyngiadau a hyrwyddiadau a fyddai orau gennych.

 

Pan fyddwch yn cofrestru gyntaf gyda’r wefan, gellwch benderfynu p’un a gawn ni, ynghyd â thrydydd partïon dethol, ddefnyddio eich gwybodaeth gyswllt neu beidio. Yn ôl yr hyn a ddewiswch, efallai y bydd Pontio, ein cwmnïau cyswllt a/neu drydydd partïon dethol yn cysylltu â chi trwy e-bost neu’r post, ar y ffôn neu drwy SMS, gan roi gwybodaeth ichi am gynigion ynglŷn â’u nwyddau a’u gwasanaethau, megis gostyngiadau, cynigion unigryw neu wybodaeth am ddigwyddiadau arbennig. Ym mhob e-bost marchnata a anfonwn atoch, cewch gyfle i ddad-danysgrifio.

 

Briwsion

Ffeiliau testun bach yw briwsion, a osodir ar eich cyfrifiadur gan wefannau y byddwch yn ymweld â hwy. Cânt eu defnyddio’n helaeth er mwyn gwneud i wefannau weithio, neu weithio’n fwy effeithlon, yn ogystal â rhoi gwybodaeth i berchnogion y safle. Wrth ddefnyddio ein gwefan/ gwefannau, rydych yn cytuno y cawn osod briwsion ar eich dyfais. Ar hyn o bryd, mae ein briwsion yn cynnwys eich dewisiadau o ran iaith, a gwybodaeth am y tudalennau o fewn ein gwefan yr ydych yn ymweld â hwy. Fodd bynnag, caiff yr holl ddata ar ddefnydd eu cyd-grynhoi, ac nid ydynt yn dangos gweithgareddau unrhyw unigolyn na chyfrifiadur penodol. Nid ydym yn defnyddio briwsion ond er mwyn darparu’r gwasanaeth ar-lein gorau i chi. Mae ein dada dadansoddol yn cynnwys gwybodaeth am eich cyfrifiadur, yn cynnwys eich cyfeiriad PRh, y math o borwr sydd gennych, enw eich parth, amseroedd cyrchu a chyfeiriadau gwefannau y cyfeiriwch atynt. Mae Pontio yn defnyddio’r wybodaeth hon er mwyn cynnal y gwasanaeth, i gynnal ansawdd y gwasanaeth, ac i ddarparu ystadegau cyffredinol ynglŷn â defnydd gwefannau Pontio.

 

Rhannu

Rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i ddarparu’r gwasanaethau a nodir ar ein Gwefan, a hefyd at ddibenion gweinyddol/ ystadegol. Heblaw i asiantau sy’n gweithredu ar ein rhan, ni throsglwyddir y wybodaeth a rowch trwy’r Wefan i drydydd partïon heb eich caniatâd chi i wneud hynny.
 

Efallai y bydd yn ofynnol inni rannu eich gwybodaeth yn ôl yr angen, er mwyn cydymffurfio â gorchymyn llys, neu i gydweithredu â swyddogion o’r Llywodraeth neu o asiantaethau eraill sy’n gorfodi’r gyfraith.

 

Cysylltiadau

Efallai y bydd y Wefan hon yn cynnwys cysylltiadau â gwefannau eraill a all fod o ddiddordeb ichi. Sylwch nad yw’r Polisi hwn yn cyfeirio ond at wefannau o fewn pontio.co.uk ac na fwriedir iddo ymwneud â gwefannau cwmnïau eraill y byddom yn darparu cysylltiadau â hwy. Nid yw Prifysgol Bangor yn gyfrifol am arferion y gwefannau eraill hynny o ran preifatrwydd. Dylech sicrhau eich bod yn gwirio polisïau’r gwefannau eraill hynny ar breifatrwydd os penderfynwch eu defnyddio.

 

Diogelwch

Mae’r Brifysgol yn diogelu eich gwybodaeth bersonol rhag i bartïon di-awdurdod ei chyrchu, ei defnyddio neu ei datgelu. Os rhowch unrhyw wybodaeth bersonol ar weinyddion cyfrifiadurol a allai arwain at eich adnabod, cedwir hi mewn amgylchedd diogel a than reolaeth, rhag i bartïon di-awdurdod ei chyrchu, ei defnyddio neu ei datgelu. Lle caiff gwybodaeth bersonol ei throsglwyddo, gwarchodir hi trwy ddefnyddio dull o amgryptio, megis protocol Haen y Soced Diogel (HSD). Lle cedwir gwybodaeth am gardiau credyd neu ddebyd, gwneir hynny yn unol â safonau’r Diwydiant Cardiau Talu ar ddiogelwch data (“PCI DSS”) er mwyn gwarchod Data Deiliaid Cardiau a Data Dilysu Sensitif.
 

Cynhelir meddalwedd Pontio ar docynnau a chysylltiadau â chwsmeriaid (CRM) gan AudienceView Ticketing Corporation ar weinyddion sydd wedi’u lleoli yn y DU. Mae gan y Brifysgol gytundeb gydag AudienceView fel na fydd AudienceView yn prosesu data personol ond yn unol â thelerau’r cytundeb, ac y bydd yn cymryd camau technegol a sefydliadol priodol i atal prosesu’r data personol yn ddi-awdurdod neu’n anghyfreithlon, ac yn eu hatal rhag mynd ar goll neu gael eu dinistrio neu eu niweidio’n ddamweiniol.

 

Cywiro/ Diweddaru Gwybodaeth Bersonol

Os bydd unrhyw ran o’ch gwybodaeth bersonol yn newid, neu os byddwch am roi’r gorau i dderbyn gwasanaethau neu wybodaeth o Pontio, byddwn yn cywiro, diweddaru neu ddileu eich gwybodaeth bersonol. Gellwch wneud hyn trwy gysylltu â Rheolwr Gweithrediadau Pontio, neu drwy anfon e-bost i info@pontio.co.uk neu ffonio (01248) 383838.

 

Ceisiadau Mynediad gan Wrthrych y Data

I ofyn am weld gwybodaeth sydd gan Pontio neu’r Brifysgol amdanoch, cysylltwch â’r Cofrestrydd Cynorthwyol (darllenwch ‘Cysylltiadau’ isod).

 

Hysbysu am Newidiadau i’n Polisi Preifatrwydd

Efallai y diwygir y polisi hwn o bryd i’w gilydd. Os gwnawn unrhyw newidiadau o bwys, byddwn yn eich hysbysu trwy osod rhybudd amlwg ar y wefan. Gofalwch eich bod yn darllen y Polisi sydd mewn grym ar adeg eich gweithrediad.

 

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r wybodaeth yr ydym yn ei chadw amdanoch, neu am y polisi hwn ar breifatrwydd, neu unrhyw gwestiynau yn ymwneud â’n defnydd ni ar eich gwybodaeth, cysylltwch â:

 
Cofrestrydd Cynorthwyol
Swyddfa’r Cofrestrydd
Prifysgol Bangor
Ffordd y Coleg
Bangor
Gwynedd LL57 2DG
 
Ffôn: (01248) 382413
Ffacs: (01248) 383876
E-bost: gwenan.hine@bangor.ac.uk